BAN GIÁM HIỆU

 

HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN XUÂN CẢNH

Phụ trách: khoa Kinh tế

Điện thoại: 0983.170.763

E-mail: nxcanhnb@gmail.com

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế

 

 

Phó hiệu trưởng: NGUYỄN CẢNH ÂN

Phụ trách: Phòng Đào tạo, Khoa Cơ bản,

                  Khoa Công nghiệp và Du lịch

Điện thoại: 0989.365.299

E-mail: canhannb@gmail.com

Trình độ: Thạc sĩ Khoa học máy tính

 

Phó hiệu trưởng: PHẠM THỊ THU HIỀN

Phụ trách: Phòng Tổ chức – Hành chính,

      Khoa Nông lâm

Điện thoại: 0912.837.669

E-mail: phamthuhien7980@gmail.com

Trình độ: Thạc sĩ Nông nghiệp