Thông báo số 23/TT-TCKTKTDL về việc phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu