Công văn 95 của Ban tuyên giáo v/v tuyên truyền, triển khai cuộc thi “Tìm hiểu biển đảo Việt Nam và 60 ngày mở đường Hồ Chí Minh trên Biển”