BAN GIÁM HIỆU

 

HIỆU TRƯỞNG: Th.s Nguyễn Xuân Cảnh

Phụ trách chung

Phụ trách đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Điện thoại: 0983.170.763

E-mail: nxcanhnb@gmail.com

 

 

Phó hiệu trưởng: Th.s Phạm Thị Thu Hiền

Phụ trách Đào tạo

Phụ trách đơn vị: Phòng Đào tạo, khoa Cơ bản, khoa Công nghiệp và Du lịch, khoa Kinh tế, khoa Nông lâm

Điện thoại: 0912.837.669

E-mail: phamthuhien7980@gmail.com