Quy trình đảm bảo chất lượng

STT

Tên quy trình

Mã hóa

01

Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng QT5/KTKTDL-ĐBCL

02

Quy trình xây dựng chương trình đào tạo QT6/KTKTDL-ĐT

03

Quy trình bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo QT7/KTKTDL-ĐT

04

Quy trình biên soạn giáo trình/bài giảng QT8/KTKTDL-ĐT

05

Quy trình bổ sung, chỉnh sửa giáo trình/bài giảng QT9/KTKTDL-ĐT

06

Quy trình thi/kiểm tra kết thúc môn học, môđun QT10/KTKTDL-ĐT

07

Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp QT11/KTKTDL-ĐT

08

Quy trình đánh giá kết quả học tập QT12/KTKTDL-ĐT

09

Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo/Thời khóa biểu QT13/KTKTDL-ĐT

10

Quy trình thực hiện tiến độ đào tạo QT14/KTKTDL-ĐT

11

Quy trình tổ chức học lại, thi lại QT15/KTKTDL-ĐT

12

Quy trình quản lý hoạt động học tập của học sinh QT16/KTKTDL-ĐT

13

Quy trình dự giờ QT17/KTKTDL-ĐT

14

Quy trình quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ QT19/KTKTDL-TCHC

15

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo QT20/KTKTDL-TCHC

16

Quy trình đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, nhà giáo QT21/KTKTDL-TCHC

17

Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức QT22/KTKTDL-TCHC

18

Quy trình khen thưởng cán bộ, viên chức QT23/KTKTDL-TCHC

19

Quy trình kỷ luật cán bộ, viên chức QT24/KTKTDL-TCHC

20

Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN QT30/KTKTDL-ĐBCL

21

Quy trình tuyển sinh QT32/KTKTDL-ĐT

22

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện QT37/KTKTDL-ĐT

23

Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học QT38/KTKTDL-ĐT

24

Quy trình cấp lại văn bằng, bảng điểm QT39/KTKTDL-ĐT

25

Quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị QT46/KTKTDL-TCHC

26

Quy trình cấp phát vật tư phục vụ đào tạo QT47/KTKTDL-TCHC

27

Quy trình quản lý xưởng thực hành, phòng học lý thuyết QT48/KTKTDL-TCHC

28

Quy trình thanh – quyết toán QT49/KTKTDL-TCHC

29

Quy trình kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị QT50/KTKTDL-TCHC