Danh sách cử cán bộ làm việc theo diện trưng tập tại Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình