Lịch học Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình (từ 01/11/2021 đến 07/11/2021)