Lịch học Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình từ 02/9/2019 đến 08/9/2019