Trường Trung cấp KT-KT&DL Ninh Binh tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 4/3023