Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của trường gồm:

1. Hội đồng trường;

2. Hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng (không quá 02 phó hiệu trưởng);

3. 02 phòng:

  • Phòng Đào tạo,
  • Phòng Tổ chức – Hành chính;

4. 04 khoa:

  • Khoa Cơ bản,
  • Khoa Công nghiệp – Du lịch,
  • Khoa Nông – Lâm,
  • Khoa Kinh tế;