Cơ cấu tổ chức

          Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ. quyền hạn của Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 350/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 8 Năm 2019 của Sở Lao động – Thuong binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình gôm:

         1. Hội đồng trường.

         2. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể.

         3. Ban giám hiệu nhà trường gồm: Hiệu trưởng và không quá 03 phó hiệu trưởng.

         4. Các phòng, khoa chuyên môn: Gồm 02 phòng và 04 khoa:

– Phòng Tổ chức – Hành chính;

– Phòng Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên;

– Khoa Cơ bản – Công nghệ thông tin;

– Khoa Công nghiệp – Du lịch;

– Khoa Nông – Lâm;

– Khoa Kinh tế.

Cụ thể: 350-QD-LĐTBXH-VP. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường