Phòng Tổ chức Hành Chính

Phòng Tổ chức – Hành chính – Trường Trung cấp nghề Nho Quan
Địa chỉ cơ quan: Phố Tân Nhất – T.trấn Nho Quan – H. Nho Quan – T. Ninh Bình.
Chức năng, nhiệm vụ:

 • Tham mưu với Ban Giám hiệu về công tác tổ chức của đơn vị để phù hợp với sự phát triển của Nhà trường theo từng giai đoạn, theo chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định.
 • Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn của đơn vị. Tổng hợp tình hình hoạt động của Nhà trường hàng tháng, quý, năm; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, các bộ phận trong Nhà trường. Bảo đảm sự vận hành có hiệu quả các hoạt động chung của Nhà trường.
 • Căn cứ vào nhu cầu công tác của Nhà trường đề xuất việc sắp xếp tổ chức, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên, người lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị.
 • Giúp Ban Giám hiệu quản lý người lao động theo quy định phân cấp quản lý của Tỉnh; Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, người lao động theo quy định của Nhà nước.
 • Tham mưu xây dựng các văn bản về nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường.
 • Quản lý công tác hành chính quản lý trong toàn đơn vị: bảo dưỡng hệ thống điện, nước, thiết bị nhà cửa, bảo đảm sự vận hành hệ thống máy móc một cách thường xuyên, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Nhà trường.
 • In ấn, sao chụp tài liệu theo yêu cầu của Nhà trường.
 • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công.
 • Quản lý nhân lực, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Phòng quản lý.
 • Đề xuất và thưc hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong dơn vị.
 • Phối hợp với công an phường, công an thị trấn Nho Quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm nội quy đơn vị.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền.